โครงการนวัตกรรม

Fanpage FacebookProud Of Our Team

ป้ายโฆษณา

โครงการการพัฒนากระบวนการทางการเกษตรอย่างชาญฉลาด

(New Agricultural Approach)

 

เป็นนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยี Internet  มาผสมผสานกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการเกษตร ให้สามารถควบคุมและกำหนดการผลิตที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สนองตอบต่อตลาดผู้บริโภค ที่เน้นผลิตภัณฑ์ ที่สด สะอาด ปลอดภัย และสะดวกในการซื้อขาย รวมถึงการขยายตลาดการผลิต และตลาดผู้บริโภค ได้อย่างทั่วถึง


 

farmfarm4farm7farm