โครงการนวัตกรรม

Fanpage FacebookProud Of Our Team

ป้ายโฆษณา

EASETRACK : The Digital Value


เนื่องด้วยในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจได้เติบโตไปอย่างรวดเร็ว การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกลุ่มธุรกิจต่างๆ มีความจำเป็นมากขึ้น ทางบริษัทจึงได้สร้างและพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงาน

ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมบริหารจัดการงานคงคลัง (Warehouse Management System) พร้อมกับโปรแกรมที่ใช้บริหารงานผลิตและดูสถานะงานผลิต (Process Management & Tracking System) โปรแกรมบริหารจัดการการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป (Intelligent Garment System) โปรแกรมบริหารงานบุคคล ซึ่งจะประกอบไปด้วย โปรแกรมบริหารจัดการเวลาเข้าออกพนักงาน (Time Attendance System) และโปรแกรมบริหารจัดการเงินเดือน (Intelligent Payroll System) หรือร้านอาหารต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการร้านอาหาร (Restaurant Management System) โดยทางบริษัทเพิ่มความสามารถของตัวโปแกรมไปเป็น โปรแกรมบริหารจัดการงานขายหน้าร้าน (Point Of Sale System) โดยมีความสามารถในการจัดการกับคลังสินค้า ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Stock Movement System) หรือแม้กระทั้งงานบริหารภายในโรงเรียน การคิดเกรด วัดผล การเงิน ก็ได้ถูกรวมไว้อยู่ที่โปรแกรมบริหารจัดการงานภายในโรงเรียน (School Information Management System) รวมไปถึงการร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สร้างและพัฒนาระบบแบ่งปันความรู้ด้านการเรียนการสอน (Learning Society)

ด้วยพันธกิจของเราที่ว่า “เรามุ่งเน้นสร้างระบบ การบริหารจัดการ อย่างครบวงจร  เพื่อให้เกิดความประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของลูกค้า และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง รัดกุม”

ปัจจุบันทางบริษัท กำลังพัฒนาอุปกรณ์ (Internet Of Things : IOT) และ Application ใช้ควบคุมการทำงานในฟาร์มระบบปิดในโครงการ "New Agricultural Approach" โดยได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)


EASETRACK Team

 Powered By Smart Reform Plus Co., Ltd.