โครงการนวัตกรรม

Fanpage FacebookProud Of Our Team

ป้ายโฆษณา

EASETRACK TV SHOW

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ทางบริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด ได้นำโปรโปรเจค FARM BOX และ FARM BOT ไปนำเสนอและเข้าร่วมรายการ StartUp Thailand ทางช่อง 3SD เพื่อนำไอเดียไปแลกเงินรางวัล 1 ล้านบาท ในการต่อยอดโปรเจค FRAMBOT เพื่อนำไอเดียไปสู่การพัฒนาการเกษตรกรรมในยุคปัจจุบันต่อไป
EASETRACK : โปรแกรมบริหารจัดการ

RFID Duo Hero 2016

8 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (BITEC) บางนา

สมาคมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ ITAP จัดงาน RFID Duo Hero 2016 ขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ปีนี้มีความพิเศษคือ สมาคมฯ ร่วมกับกลุ่ม Thailand IOT Consortium จัดแสดงงานเกี่ยวกับ RFID และ IOT กว่า 20 ผู้ประกอบการ

    

ทางบริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด ได้นำโปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) และโปรแกรมบริหารจัดการงานในกระบวนการผลิต (Production Management System) ไปรวมแสดงในหัวข้อ RFID Solution และ ระบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจกึ่งอัตโนมัติ (New Agricultural Approach | FARMBOX) รวมแสดงในหัวข้อ IOT ด้วย

  

 


 

งานอบรมสัมมนา โครงการส่งเสริมการปรับกระบวนการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode

4-5 กุมภาพันธ์ 2558

โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท  เอเซนเทคประเทศไทย จำกัด วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559

easetrack  easetrack

easetrack  easetrack

 


สาธิตงานภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

20 กรกฎาคม 2558 ณ โรงงานบริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ และทีมงาน เข้าชมการแสดงผลงานภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคุณธนกร เมธเศรษฐ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ และคุณอำพล คำทำ เป็นผู้นำคณะเข้าร่วมชมการสาธิตระบบการทำงาน

  

  

โดยบริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ได้ใช้โปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) และโปรแกรมติดตามและเรียกดูสถานะของแท่นวางและรถยกในกระบวนการ (Smart Forklift Smart Pallet) รวมถึงโปรแกรมบริหารจัดการงานในกระบวนการผลิต (Production Management System) ช่วยในการบริหารงานภายในโรงงาน โดยโปรแกรมทั้งหมดใช้เทคโนโลยี RFID เป็นตัวเดินกระบวนการหลัก ดูภาพเพิ่มเติม

 


 

สัมมนาโครงการ ส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application

6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอโนมา ห้องอโนมา ชั้น 3

ด้วยสำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ “ ส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยี RFID และ Barcode  มาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด

  

ภายในงานทางบริษัทได้นำ โปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) และโปรแกรมติดตามและเรียกดูสถานะของแท่นวางและรถยกในกระบวนการ (Smart Forklift Smart Pallet) มาร่วมสัมมนาในงานด้วย


 

Industrial Supply Chain Logistics Conference 2014

2-3 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (BITEC) บางนา

สำนักโลจิสติกส์ จัดงาน “Industrial Supply Chain Logistics 2014” หวังกระตุ้นผู้ประกอบการเห็นความสำคัญการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน คาดปี 2558 จะลดต้นทุนผุ้ประกอบการได้กว่า 2,500 ล้านบาท

  

ขอบคุณภาพประกอบจาก varietyetc.com 

ทั้งนี้ทางบริษัทได้รับเกียรติเป็นตัวแทนชมรมอาร์เอฟไอดีประเทศไทย (RFID Thailand) นำโปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) และโปรแกรมติดตามและเรียกดูสถานะของแท่นวางและรถยกในกระบวนการ (Smart Forklift Smart Pallet) มาร่วมแสดง พร้อมกับสาทิตให้กับผู้ร่วมงานได้รับชมด้วย


<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=0E78228E115259B4&resid=E78228E115259B4%216347&authkey=AHCfDmC-bIVRNbM" width="320" height="214" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
 

EASETRACK : The Digital Value


เนื่องด้วยในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจได้เติบโตไปอย่างรวดเร็ว การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกลุ่มธุรกิจต่างๆ มีความจำเป็นมากขึ้น ทางบริษัทจึงได้สร้างและพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงาน

ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมบริหารจัดการงานคงคลัง (Warehouse Management System) พร้อมกับโปรแกรมที่ใช้บริหารงานผลิตและดูสถานะงานผลิต (Process Management & Tracking System) โปรแกรมบริหารจัดการการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป (Intelligent Garment System) โปรแกรมบริหารงานบุคคล ซึ่งจะประกอบไปด้วย โปรแกรมบริหารจัดการเวลาเข้าออกพนักงาน (Time Attendance System) และโปรแกรมบริหารจัดการเงินเดือน (Intelligent Payroll System) หรือร้านอาหารต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการร้านอาหาร (Restaurant Management System) โดยทางบริษัทเพิ่มความสามารถของตัวโปแกรมไปเป็น โปรแกรมบริหารจัดการงานขายหน้าร้าน (Point Of Sale System) โดยมีความสามารถในการจัดการกับคลังสินค้า ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Stock Movement System) หรือแม้กระทั้งงานบริหารภายในโรงเรียน การคิดเกรด วัดผล การเงิน ก็ได้ถูกรวมไว้อยู่ที่โปรแกรมบริหารจัดการงานภายในโรงเรียน (School Information Management System) รวมไปถึงการร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สร้างและพัฒนาระบบแบ่งปันความรู้ด้านการเรียนการสอน (Learning Society)

ด้วยพันธกิจของเราที่ว่า “เรามุ่งเน้นสร้างระบบ การบริหารจัดการ อย่างครบวงจร  เพื่อให้เกิดความประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของลูกค้า และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง รัดกุม”

ปัจจุบันทางบริษัท กำลังพัฒนาอุปกรณ์ (Internet Of Things : IOT) และ Application ใช้ควบคุมการทำงานในฟาร์มระบบปิดในโครงการ "New Agricultural Approach" โดยได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)


EASETRACK Team

 Powered By Smart Reform Plus Co., Ltd.

 
All Products
     
Warehouse Management System School Information Management System Intelligent Garment System
More >> More >>
More >>
Point Of Sale System Time Attendance System Intelligent Payroll System
More >>
More >>
More >>

Database Management System Smart Forklift Smart Pallet Process Management & Tracking System
More >> More >> More >>
 
Smart Reform Plus Co., Ltd. | SRP

บริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมบนหลาย Platform เช่น Windows Application ที่ระบบการทำงานโปรแกรมเป็นแบบ Client-Server, Web Application ในการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายๆแห่ง รวมไปถึงโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกับ Mobile/Handheld Divices เป็นต้น

 

 

บริษัทฯ ยังมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เฉพาะทางของกลุ่มงาน Process Management ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Production Management System) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานขายหน้าร้าน (Point of Sales System & Sales Forecast) ที่มีการเชื่อมโยงกับการบริหารงานคลังสินค้า (Material Management + Warehouse Management System) เป็นต้น เรายังมีประสบการณ์ในการพัฒนา Solution ให้กับองค์กรใหญ่ๆ ในประเทศมากมาย พร้อมด้วยทีม Customer Service คอยให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง